LA CONSERVACIÓ DEL JACIMENT

Les estructures arqueològiques que s’anaven exhumant en les campanyes d’excavació del jaciment es trobaven afectades per diverses patologies provocades per l’erosió natural i el pas dels anys. Per tal de garantir-ne la conservació, es va dur a terme un exhaustiu programa de restauració centrat, principalment, en la neteja i posterior consolidació dels murs descoberts i dels arrebossats hidràulics que recobrien les cisternes.

En tractar-se d’un jaciment exposat a la intempèrie i amb l’objectiu de minimitzar els efectes adversos de la climatologia es van instal·lar cobertes de protecció sobre les estructures més fràgils i es van cobrir els paviments amb graves de pissarra licorella d’una mida més petita que les instal·lades a les plataformes. A més, el jaciment disposa d’un programa de manteniment anual que contempla la realització de tasques periòdiques de restauració per evitar la degradació de les restes i assegurar-ne la conservació.